REGLEMENTERING

In dit hoofdstuk kom je meer te weten over de reglementering van het kitesurfen in België, gevolgd door de voorrangsregels.
Sinds 01/07/2016 is er een nieuwe reglementering inzake brandingssporten van toepassing. Kitesurfen hoort hier bij. De wettekst lees je hier
Daarnaast kunnen ook specifieke bepalingen opgenomen zijn in het politiereglement van je badplaats (zie verder).

KB Brandingsporten
De regels gelden voor elke sportactiviteit die wordt beoefend met onder meer surfplanken, kites, wakeboards, peddles, rafts. Ook voor jetski’s en jetscooters zijn er nieuwe regels. De regelgeving geldt niet voor: roeiboten ongeacht de lengte, vaartuigen kleiner dan 6 meter zoals kleine catamarans en zeilboten, motorboten, strandactiviteiten of het gebruik van een luchtmatras of plastieken bootje.
 
Waar
Brandingsporten (en dus ook kitesurfen) zijn toegelaten in de insteekzone en in de zeezone tot maximaal 2 zeemijl in zee. Vroeger was dit maximaal tot ½ zeemijl. Brandingsporten zijn verboden in de zwemzone en de daaraan grenzende bufferzone (tussen zwem- en insteekzone) en veiligheidszone (tussen zwem- en zeezone). Het is ook verboden vanuit de haven in zee te gaan (behalve voor jetski's, die zijn daar wel toegelaten).

Je mag enkel kitesurfen via de voorziene insteekzones. Dit zijn meestal smalle stroken, verbonden aan een watersportclub, waar je met je kite de zee kan ingaan. Je vindt deze insteekzones hier.

Voor de Haan (windhaan) is dit de insteekzone:


Wanneer
De 7Bft-regel is afgeschaft. Bij elke weersomstandigheid staat het je als watersporter vrij om zelf te oordelen of je de sport zal beoefenen. Maar… denk aan je veiligheid! Tussen zonsondergang en zonsopgang is het verboden aan brandingsporten te doen. Hierop kan een afwijking worden gevraagd. Mail naar : brandingsport@mobilit.fgov.be.

In het KB staat niets inzake de windrichting ("Bij elke weersomstandigheid staat het je als watersporter vrij om zelf te oordelen of je de sport zal beoefenen.") Voor het kitesurfen is er aan de kust het kitesurfcharter van Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV). Alle watersportclubs aan de Belgische kust zijn hierbij aangesloten en volgen dus de richtlijnen van WWSV. Hierin is opgenomen dat kitesurfen bij aflandige wind AF TE RADEN is (nieuw sinds 2020; daarvoor stond er VERBODEN).

Wij adviseren dan ook om het gezond verstand te gebruiken. Een paar graden aflading kan al problemen geven, laat staan een ZO-wind (recht aflandig). Hoge duinen en gebouwen zorgen ervoor dat de aflandige wind zeer onstabiel is (20-40 keer de hoogte van het object - Een flat van 20 meter hoog (6 verdiepingen) geeft dus al snel verstoring tot wel 800 meter ver). De praktijk leert dat kitesurfen bij aflandige wind niet leuk is. Weet dat het redden van personen kostenloos is, het recuperen van het materiaal niet - ook al is het je eigen club!!!! - een verwittigd man....
 
Uitrusting
In de insteekzones is enkel een isothermisch pak vereist. In de zee- en in de kustzone is naast het isothermisch pak, ook een zwem-, reddings- of impactvest vereist, en een aangepast middel om noodsignalen te versturen, bij voorkeur met plaatsbepaling. Het federaal overlegplatform voor de pleziervaart zal een niet-exhaustieve lijst opstellen van middelen die kunnen gebruikt worden. Deze lijst zal regelmatig worden aangepast en beschikbaar zijn op de website van de FOD (zie publicaties onder).

Niet-exhaustieve lijst van aangepaste middelen voor het versturen van noodsignalen voor de beoefenaars van brandingsporten en in de kustzone buiten de insteekzone en in de zeezone.

Eén van de volgende middelen is voldoende:

  • Pyrotechnische middelen (rood of oranje), 2 stuks
  • Waterdicht verpakt GSM
  • VHF-toestel
  • Personal Locator Beacon (PLB) (met ingebouwde GPS en gebruik maken van de 406 MHz frequentie voor het zenden van noodoproep en 121.5 MGz voor het begeleiden van de hulpdiensten)
  • AIS Sart

Deze middelen moeten goed functioneren en in goede conditie zijn.

 
Veiligheid
Hou het veilig voor jezelf en voor de anderen. Zorg altijd dat er iemand (strandclub, sportclub, redderspost…..) op de hoogte is als je op zee gaat, en neem geen onnodige risico’s.
 
Jetski en jetscooter
Onder de nieuwe regelgeving mogen jetski’s en jetscooters in bepaalde insteekzones ook de zee kiezen. Voorheen mocht dit enkel vanuit de havens. De toegelaten insteekzones worden bepaald in overleg met de kustgemeenten. Je vindt ze hieronder bij publicaties. In de insteekzone zijn, bovenop de wettelijk verplichte registratie en veiligheidsuitrusting, een isothermisch pak en een reddingsvest verplicht.
 
Groepsactiviteiten
Elke wedstrijd en groepsactiviteit moet een voorafgaandelijke vergunning krijgen. Deze vergunning moet je 3 weken op voorhand aanvragen. Mail naar: brandingsport@mobilit.fgov.be

Dit KB is bij de meeste kustgemeentes verwerkt in het gemeentelijk politiereglement. Het is best mogelijk dat er in dit reglement bijkomende voorwaarden zijn opgedragen.
b.v. het gemeenteregelement van DE HAAN

Art. 1.32. – Insteek-, lanceer- en bufferzone § 1. Het aanvatten en beëindigen van de activiteiten, zoals bepaald in de definities van de stranden watersportactiviteiten, en voor zover de strandconcessies dit toelaten, zijn enkel mogelijk in de insteekzones. § 2. De insteekzones worden gesignaleerd bij het begin en einde van die zones door middel van borden waarop het uniform silhouet voorkomt van een watersporter. § 3. De bufferzones worden aangeduid door hoge rode cilindervormige boeien. De insteekzones worden afgebakend, ook in het geval van een strandhoofd, over de hele lengte, met gele cilindervormige boeien of in geval van een bufferzone door hoge rode cilindervormige boeien. § 4. In de insteekzones is het verboden te baden, te zwemmen en aan strandvisserij te doen. § 5. Aan de hoogwaterlijn wordt in de insteekzones een lanceerzone voorzien voor kites, de daartoe voorziene informatieborden op elke hoek van de lanceerzone door IKWV worden ingeplant.

Art. 1.33. – Algemene bepalingen § 1. Het beoefenen van brandingsporten is enkel toegelaten in de daartoe voorziene toegelaten zones, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 22 juni 2016 betreffende de brandingsporten. § 2. Jetski’s en jetscooters mogen enkel zee kiezen van en landen op het strand in de voorziene lanceerzone in de badplaatsen De Haan-Centrum en Wenduine in de voorziene zone. § 3. De bestuurder van een tuig voor brandingsporten moet altijd in staat zijn de controle over zijn tuig te behouden en mag anderen niet hinderen.

Art. 1.34. – Bewaking en reddingen § 1. De gemeente staat in voor de organisatie van de bewaking en reddingen in de insteekzones. De gemeente bepaalt de modaliteiten en kan evenwel beslissen om de bewakings- en reddingsbevoegdheid bij schriftelijke overeenkomst te delegeren naar de watersportclubs of het IKWV. § 2. De activiteiten zoals bepaald in dit deel zijn enkel toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang. § 3. Er geldt een waarschuwingsplicht om de beoefenaars van de activiteiten zoals bepaald in dit deel te wijzen op de bewakings- en reddingsactiviteiten wanneer respectievelijk een groene, rode of geen vlag gehesen wordt. De verantwoordelijke voor de bewaking bepaalt welke vlag er zal gehesen worden. § 4. Als er geen vlag wordt gehesen, worden geen reddingen en geen bewaking voorzien door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente. § 5. De groene vlag wordt gehesen wanneer de in § 2. opgesomde voorwaarden zijn voldaan, en wanneer in de insteekzone bewaking en reddingen voorzien worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente. § 6. De rode vlag wordt gehesen wanneer in de insteekzone enkel bewaking, maar geen reddingen kunnen verricht worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente. § 7. De personen die instaan om watersporters in moeilijkheden hulp te bieden dienen in het bezit te zijn van een specifiek vaar- en reddingsbekwaamheidsattest afgegeven door een erkende watersportfederatie of het IKWV. § 8. Het IKWV maant op regelmatige tijdstippen onbevoegden aan om uit bufferzones te gaan. § 9. De vlag waarvan de modaliteiten in dit artikel worden bepaald, is een driehoeksvlag met één uniform silhouet van een watersporter.

Art. 1.35. – Vaarbewegingen § 1. De activiteiten zoals bepaald in dit deel dienen steeds op een veilige afstand te blijven van strandhoofden en andere kunstwerken. GR. 20.04.2017 18 § 2. Het op- en neerlaten van de kites moet gebeuren in de lanceerzone, zoals bepaald in art. 1.32. §5. § 3. In geen geval mag het op- en neerlaten van de kite gebeuren waar vallende kites een ernstig en onmiddellijk gevaar voor het publiek kan uitmaken. § 4. Het is hen verboden op enigerlei wijze de strandreddingsdiensten of om het even welk vaartuig te hinderen. § 5. De beoefenaars van de activiteiten zoals bepaald in dit deel, dienen onmiddellijk de aanmaningen en/of bevelen op te volgen, hen gegeven door de met bewaking belaste personen. § 6. De kiters zijn verplicht minstens de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften voor het kitesurfen, op het vlak van materiaal, gedragsregels en vaardigheden, opgesteld door of in samenspraak met de fusiefederatie Vlaamse Yachting Federatie en de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VYF-VVW) in acht te nemen. Die voorschriften worden aan de kitesurfers kenbaar gemaakt in, aan of in de nabijheid van het lokaal van de watersportclub of het redderslokaal bij de zone van vertrek. Art. 1.36. – Uitrusting, meldingsplicht, bekwaamheid van beoefenaars van plankzeilen, plankvliegen en powervliegeren § 1. Iedere beoefenaar van een kite dient: a. een genummerde lycra van de watersportclub te dragen waarvan het eerste kengetal refereert naar de kustgemeente. De watersportclubs leggen een genummerde lijst aan met de namen van de beoefenaars van het plank- en powervliegeren; b. wie geen lycra heeft, dient zich vooraf te melden bij de plaatselijke watersportclubverantwoordelijke wanneer de watersportclub in het jaar open is. De lycra geldt als bewijs van de club dat betrokkene in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs dat aantoont dat betrokkene voldoende bekwaam is om deze sport veilig te beoefenen en akkoord gaat met de reglementering ter zake en het charter van de club. Personen met kitebekwaamheidsbewijs dragen een gele lycra. Personen die nog geen kitebekwaamheidsbewijs gekregen hebben, dragen een rode lycra en verplicht een helm; c. een talis aan de trapeze te hechten. De talis vermeldt het jaartal waarin het kitesurfen beoefend kan worden en geldt als bewijs van verzekering; d. het dragen van een helm is verplicht indien een verbinding plankvliegeraar (boardleash) gebruikt wordt. e. het dragen van een helm is verplicht voor cursisten. f. over een kitebekwaamheidsbewijs te beschikken. Het kitebekwaamheidsbewijs wordt afgegeven door een erkend lesgever die in het bezit is van een erkend lesgeversdiploma (Vlaamse trainerschool of international kiteboardingorganisation). Het kitebekwaamheidsbewijs vermeldt de naam, de bekwaamheid, de erkenning door Sport Vlaanderen of ISSA en de naam van de persoon die het kitebekwaamheidsbewijs heeft afgegeven. § 2. De kite moet voorzien zijn van een snel ontkoppelingssysteem (quick release) en een veiligheidsverbinding (kiteleash) tussen kitesurfer en kite.

begripsbepaling - voorrangsregels

Begripsbepalingen

Bakboord: tijdens het varen wijst de rechterschouder naar voren (in de vaarrichting), m.a.w. Je kite zit links.
Stuurboord: tijdens het varen wijst de linkerschouder naar voren (in de vaarrichting), m.a.w. Je kite zit rechts
Tegengestelde koers: twee schepen komen elkaar tegemoet.
Kruisende koers: twee schepen hebben een koers, die als je een lijn zou tekenen, een kruis op zou leveren.
Oplopende koers: Twee schepen hebben een koers, waarbij de één sneller vaart dan de ander en zo de ander inhaalt. Oplopen is slechts toegestaan als er ruimte is voor gelijktijdig passeren
Loef zijde: de zijde die naar de wind toe wijst
Lij zijde: de zijde die van de wind af wijst
Meer info over de vaarrichtingen vind je in het thema "meteorologie" op de pagina wind

Voorrangsregels

Op zee gelden er internationale voorrangsregels. Kitesurfen is echter de laatst bijgekomen sport. Doordat we zeer beweeglijk zijn, gelden dan ook enkele andere regels.

Gouden regel

De allerbelangrijkste regel op het water is die van goed zeemanschap. Dit wil zeggen dat je in iedere situatie je gezonde verstand gebruikt. Voorkom ten aller tijde botsingen, onveilige situaties, schade en letsel! Als dit betekent dat er van de geldende voorrangsregels moet worden afgeweken: het zij zo. Kijk elkaar aan, maak contact en respecteer elkaar op het water.

Regel 1

Verleen voorrang aan andere watersporters of strandgebruikers. Kitesurfers moeten andere watersporters of strandgebruikers altijd downwind passeren. Zo kan het niet gebeuren dat je per ongeluk je kite op iemand crasht. Daarnaast is het belangrijk om de verhouding tussen kitesurfers en andere spotgebruikers te kennen. Kitesurfen is een relatief nieuwe sport en kitesurfers moeten altijd voorrang geven aan alle andere watersporters of badgasten. Wij kunnen namelijk makkelijk uitwijken en zijn zeer manoeuvreerbaar. Moet je iemand passeren? Doe dit dan altijd downwind.

De volgende regels zijn regels voor kitesurfers onderling:

Regel 2: Inkomend wijkt voor uitgaand: 
Doordat de wind op het strand vaak turbulenter is dan op zee, is het op het strand gevaarlijker dan in het water. Vandaar dat de kitesurfers op het strand voorrang hebben op deze die uit zee komen.

 

Regel 3: Stuurboord wijkt voor bakboord:
Bij kruisende koersen moet de piloot die de kite over stuurboord (rechts) heeft (je vaart dus naar links), wijken voor de piloot die de kite over bakboord heeft (en dus naar rechts vaart)

 

Regel 4: Loef wijkt voor lij (downwindse koers wijkt voor upwindse koers)
Kruisen twee kitesurfers elkaar, die in de zelfde richting varen, dan zou degene die het meest downwindse koers aanhoudt voorrang verlenen aan diegene die een upwindse koers aanhoudt.
Diegene met de upwindse koers bevindt zich altijd downwind aan diegene met de downwindse koers. De upwindse kitesurfer heeft dus niet lang niet zoveel zicht op diegene met de downwindse koers. Diegene met de downwindse koers zal dus voorrang moeten verlenen aan diegene met de upwindse koers.

Regel 5: Snel wijkt voor traag: 
Als een kitesurfer sneller vaart dan zijn voorligger en in dezelfde richting vaart, moet hij wijken voor de tragere. De snellere piloot heeft namelijk een beter overzicht. Deze regel hangt samen met de vorige.

 

Regel 6: Wie op een golf surft heeft voorrang op een tegemoetkomende kitesurfer omdat de kite dan moeilijker te besturen valt.
Echter, als de golven dicht op het strand zijn blijft regel 1 van toepassing: Een uitgaande kiteboarder heeft voorrang op een inkomende.

Regel 7: Springen
Voordat je springt moet je een vrije zone hebben van 50 meter downwind en 30 meter upwind. 
Een down wind veiligheidsmarge is belangrijk, omdat een kitesurfer downwind beweegt wanneer die springt. Een upwind safety zone is belangrijk, om te voorkomen dat de springende kitesurfer de lijnen van diegene upwind van hem raakt. Kijk voordat je afzet altijd even goed om je heen.